Tisz­telt Pe­da­gó­gu­sok!
Ked­ves Kol­lé­gák!

 

Minden egyes taní­tási órámra nagy öröm­mel érkez­tem, mert tud­tam, hogy a tanít­ványaim csil­logó tekin­tete, moso­lya minden éjsza­kai tanár­virrasz­tásért kárpó­tolni fog.

Ennek elle­nére a késő estén­kénti keres­gélés, gépelés, szer­kesz­tés, nyom­tatás – a más­napi órákra ké­szülve – nem volt min­dig a legked­vesebb elfog­lalt­ságom. (Tudom, hogy ezzel nem vagyok egye­dül, sőt, panasz­kodni sem illik, hiszen ez a sorsunk.)

Ugye, ismerős gondolat, hogy mi­lyen jól jön­ne néhány ingye­nesen letölt­hető feladat­lap? Elő­fordul, hogy már nincs időnk, nincs lelki­erőnk kita­lálni valami szóra­koz­tató tarta­lommal is bíró, de átgon­dolt feladat­sort?

Szükség volna néhány játé­kos fela­datra?

Kérem, enged­jék/­enged­jétek meg, hogy fel­ajánl­jam a segít­ségem néhány kidol­gozott feladat­lappal, amelye­ken nem számol­tam pon­tokat, szándé­kosan.

Meggyőződésem, hogy minden lelki­ismere­tes tanár jól ismeri a saját tanít­ványait, ezért dönt­sön ki-ki belá­tása szerint, hogyan pon­tozza a fela­datok telje­síté­sét! Ezeket a feladat­lapo­kat én nem mérés, érdem­jegy­szerzés cél­jából töl­tetném ki, de alkal­masak arra is.

A feladat­lapok stí­lusa – véle­ményem szerint – megha­tározó, kedv­csináló lehet. Őszin­tén meg­vall­va, engem egy kicsit mindig zavart a feladat­lapok „parancs­oszto­gató” hang­neme. Termé­szetes, hogy a feladat­szabás fel­szólí­tó monda­tok formá­jában tör­ténik. Ennek elle­nére fel­merült ben­nem a kérdés: lehet­ne inkább kérni? Lehet­ne, hogy mi is használ­juk a „légy szíves” szava­kat?

Ha a gyerekektől elvár­juk, hogy udvari­asan válaszol­janak, akkor igye­kez­nünk kell példát mutat­ni, és udvari­asan kérni.

Az én saját készí­tésű fela­datlap­jaim szemé­lyesebb hang­nemet ütöttek meg a szoká­sosnál, így a tanít­ványaim tudták, hogy magam írtam ezeket. Szívesen töl­tötték ki vala­mennyit, mert nemcsak a „Légy szíves…” kezdetű monda­tokat szerették olvasni, hanem a feladat­lapokon elhe­lyezett egy-két biz­tató mondatot, egy-két kedves karak­tert, mosolygó jelet. Néhá­nyan a gyere­kek közül még vála­szol­tak is ezekre a feladat­lapon (mosolygó jeleket, szívecs­kéket, virá­gokat rajzol­tak nekem, vagy pár sza­vas válasz­üzene­teket ír­tak). Alkal­maztam a ma már oly elen­gedhe­tetlen  kódokat, amit sms-ben s vala­mennyi közös­ségi oldalon való kommuni­kálás­hoz is elő­szere­tettel használ­nak.

A feladatlapok (termé­szete­sen) a Lórika kalandjai című köny­vem mesé­ihez kapcso­lódnak, azok szö­vegét dol­gozzák fel. Ennek elle­nére néhány (főként helyes­írási) feladat­lap jól használ­ható a könyv isme­rete nélkül.

Hasz­nálják/­hasz­náljá­tok egész­séggel!

További munká­jukhoz/­munká­tokhoz sok sikert kívá­nok szere­tettel:

Drajkó-Sárosi Kinga

 

INGYENESEN LETÖLT­HETŐ „LÓRIKA FELADAT­LAPOK”

Magyar nyelv

Természetismeret

Biológia

Angol nyelv

Német nyelv